NOWE OFERTY

Nowy Sączdziałka rekreacyjna

Nowy Sączdziałka rekreacyjna

Nowy Sączdziałka pod bud. jednorodzinne

Nowy Sączdziałka pod bud. jednorodzinne

Nowy Sączdom jednorodzinny wolnostojący

Jazowskodziałka pod bud. jednorodzinne

Artykuł

Przekształcenie po nowemu użytkowania wieczystego we własność

Data ostatniej modyfikacji 01-08-2012 15:59
21.jpg

Przekształcenie po nowemu użytkowania wieczystego we własność. Od 9 października 2011r. obowiązują przepisy określające warunki udzielenia bonifikaty w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, jak też przyznające niektórym podmiotom prawo ubiegania się o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Ustawa z dnia 28 lipca 2011r. nowelizująca ustawę o gospodarce nieruchomościami, ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektóre inne ustawy (Dz.U. nr 187, poz. 1110) przewiduje, że na podstawie zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku, możliwe jest udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i opłat rocznych. W zarządzeniu wojewody albo uchwale rady lub sejmiku określa się przede wszystkim warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych. Co istotne, bonifikaty te, można stosować również w odniesieniu do nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste przed dniem 1 stycznia 1998 r.

Nowe przepisy stanowią, że wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz w ciągu 3 lat, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. W przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji, jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji.

Według nowych przepisów, użytkownik wieczysty może żądać dokonania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie, a właściwy organ nie podjął aktualizacji. Doręczenie żądania powinno nastąpić na piśmie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego aktualizację opłaty rocznej. Wówczas nowa wysokość opłaty rocznej obowiązuje począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym użytkownik wieczysty zażądał jej aktualizacji.

Znowelizowane przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przewidują, że osoby fizyczne i prawne, jak też osoby będące następcami prawnymi tych osób, będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą wystąpić również osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały:

- w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.

- na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. nr 50, poz. 279).

Wskazanego wyżej przepisu dotyczącego prawa przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nie stosuje się do:

- nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców (tutaj pewnie będą zmiany po zakwestionowaniu przez Trybunał Konstytucyjny większości przepisów regulujących działalność PZD.).

- nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste państwowym i samorządowym osobom prawnym, a także spółkom handlowym, w odniesieniu do których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 167, poz. 1129)

- nieruchomości, wobec których toczy się postępowanie administracyjne, mające na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycję celu publicznego.

W przypadku gdy prawo użytkowania wieczystego przysługuje kilku osobom, z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści. Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, w takiej sytuacji właściwy organ zawiesza postępowanie.

W odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym oraz ich następcom prawnym, którzy prawo użytkowania wieczystego uzyskali przed dniem 5 grudnia 1990 r., udziela się na ich wniosek 50 proc. bonifikaty od opłaty. Natomiast w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, możliwe jest ustalenie wyższej niż 50 proc. bonifikaty dotyczącej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Powrót