NOWE OFERTY

Nowy Sączdziałka rekreacyjna

Nowy Sączdziałka rekreacyjna

Nowy Sączdziałka pod bud. jednorodzinne

Nowy Sączdziałka pod bud. jednorodzinne

Nowy Sączdom jednorodzinny wolnostojący

Jazowskodziałka pod bud. jednorodzinne

Artykuł

Jak uzyskać pozwolenie na budowę? Jak dokonać zgłoszenia?

Data ostatniej modyfikacji 26-05-2015 21:11
20.jpg

Nowelizacja prawa budowlanego przede wszystkim ucieszyła tych, którzy zamierzają zbudować własny dom. Znienawidzone przez prywatnych inwestorów pozwolenie na budowę zastąpiło zgłoszenie z projektem. Zgodnie z Art. 29. 1a. ustawy Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Obszar oddziaływania obiektu ? jak informuje zapis w ustawie należy rozumieć przez teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu np. plan zagospodarowania przestrzennego. Tym samym już od 28 czerwca 2015 roku budowa domów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania nie wykracza poza ich nieruchomość, będzie możliwa na podstawie zgłoszenia z projektem. Nie oznacza to wcale braku formalności, ale jednak znaczne skrócenie czasu od momentu złożenia wniosku, do rozpoczęcia budowy. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zatwierdzeniu podlegają cztery egzemplarze projektu budowlanego, z których dwa egzemplarze przeznaczone są dla inwestora, jeden egzemplarz dla organu zatwierdzającego projekt oraz jeden egzemplarz dla właściwego organu nadzoru budowlanego. I tu ciekawostka, Za sprawą zmiany art. 34.3 (3 projekt budowlany nie musi już zawierać oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych. Natomiast stosownie do potrzeb ? w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, będzie potrzebne oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych. To co projekt będzie musiał zawierać to informacja o obszarze oddziaływania obiektu. Do wniosku należy również dołączyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. Inwestor oświadcza na specjalnym wzorze iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków na cele budowlane, wynikające z tytułu własności, współwłasności czy też użytkowania wieczystego. W niektórych przypadkach potrzebna będzie również decyzja o warunkach zabudowy. Właściwy organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. Jak wygląda procedura? W przypadku zgłoszenia budowy właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia: - doręczenia zgłoszenia ? informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu; - wniesienia sprzeciwu ? informację o dacie jego wniesienia; - upływu terminu ? informację o braku wniesienia sprzeciwu. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Nie trzeba zatem czekać jeszcze dodatkowych 7 dni. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia ? wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

Powrót